tirsdag 27. juli 2010

Gjermundneset i Romsdal

Om dere klikker på bildet ser dere cruiseskipet Costa Magica på vei ut fjorden fra Åndalsnes forleden kveld. Den bruker ca 1 t fra Åndalsnes til jeg kan se den. Den har 3470 passasjerer ombord hvor de mange antagelig har vært på utflukt til bl. a på Trollstigen og Trollveggen i løpet av dagen.
Et cruiseskip er da ikke så spennende sier du...

Rett til høyre for skipet sees et stort grønt område og der ligger gården Gjermundnes og det er mer spennende.

"Paa det Nes, som dannes mellem Romsdalsfjorden og den i Syd gaaende Tresfjord ligger Gaarden Gjermanes, en af Romsdals største og vakreste Gaarde.

Sit Navn har ventelig Gaarden faaet af den første Mand, som tog Bo her, og som Sagnet som sædvanlig har gjort til en Konge". (O.Olafsen 1923)

Gjermundnes er nevnt i skriftlige kilder første gang i tiendepengeskatten 1521-22. Den hørte da til erkebispestolen i Trondheim. Ca 1550 lå den under Reinsklosteret og hadde da to bruk. På slutten av 1500-tallet ser det ut til at den er kommet inn under Giskegodset på Sunnmøre. Dette godset ble skjøtet over til Kongen i 1582.

I 1608 fikk fogden på Giske, Anders Iversen, livsbrev fra kongen på gården Gjermundnes. I 1627 ble han utnevnt som fogd i Romsdal. Allerede fem år senere døde han, men enka ble boende på gården.

Neste fogd som bodde på Gjermundnes var Anders Iversens sønn Iver som ble fogd i 1659. Han hadde tidligere vært fogd i Ytre sogn.
Iver Andersen ble kalt "Sølvfuten" fordi det i skiftet er 14 sølvkanner og mange sølvbeger blant det ellers rikholdige innboet. Jordegodset var på i alt 272 våger og her var flere sagbruk.

Svigersønnen Morten Schultz tok over fogdeembetet i 1684. Han var sannsynlig dansk og skriver hos sin svigerfar. Han døde i 1706.

Børge Eeg fra Danmark overtok embetet i 1706/07 og giftet seg med Anna Katarina Schultz, datter av den forrige fogden. Eeg var jordbruks- og hageinteressert og gjorde gården til et "herresete etter dansk mønster". Skiftet etter kona i 1727 viser at her var store verdier bl.a: 1000 rdr i sølvmynt, flere smykker hvorav et gullarmbånd var besatt med diamanter og her var 14 gårder oppført.

Jacob Andreas Eeg tok over embetet etter faren i 1763, men gården hadde han tatt over allerede i 1750. Som faren drev også Jacob gården godt og i tillegg til tradisjonelt jordbruk var her " en Frugt-, en Blomster-, og en Kjøkkenhave. Her voxer Apricoser [...] Keyserinder, Pergemutter og andre Slags Pærer; her voxer ligeledes Caviller, og en Hob av Æbler...."
Før han tok over gården var han kjøpmann i Molde. Der fikk han bygd rådhus i 1748-50 og det stod helt til april 1940.
Sammen med skotten Johan Ramsey var han av de første som starta med klippfisktilvikning i Norge. Fra 1748 var han hjelpesmann hos sin far.

Jacob Andreas Eeg døde i 1787 og da heter det: " var det forbi med Gjermundnes og dets glans og herlighed". Og da opphører også knapt 200 år med fogdeembete innenfor en og samme familie, "Fogdedynastiet på Gjermundnes"
Knapt 4 måneder senere blir gården aventert til salgs av arvingene, men den ble ikke solgt før 1790.

Det kan se ut som noen av Romsdalsfogdene etter Eeg og frem til 1818 har bodd på Gjermundnes. Fogdesetet ble deretter i Molde.

Romsdals Amts Landbruksskole ble i 1899 flyttet til Gjermundnes og drives den dag i dag, men er en videregående skole. Her er også et Landbruksmuseum.

Det meste av stoffet er hentet fra Gjermundnesboka.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar